Яндекс.Метрика
Междисциплинарные исследования

Публикации на стыке нескольких научных дисциплин. Междисциплинарность является современной тенденцией научных исследований

Методологические труды

Публикации по историографии, источниковедению и методологии исторического знания

Макро- и Микроистория

Макроистория – В процессе глобализации, как составная часть Всемирной истории, Отечественная история рассматривает проблемы в мировом масштабе. Микроистория – История человека, его повседневность, быт, ареал обитания и его собственное миропонимание в контексте исторического сознания

История Отечества. Новые методы исследования

Научные изыскания по национальной истории, инновационные подходы при изучении актуальных проблем в истории КазахстанаМетодологические труды

Публикации по историографии, источниковедению и методологии исторического знания

Макро- и Микроистория

Макроистория – В процессе глобализации, как составная часть Всемирной истории, Отечественная история рассматривает проблемы в мировом масштабе. Микроистория – История человека, его повседневность, быт, ареал обитания и его собственное миропонимание в контексте исторического сознания

История Отечества. Новые методы исследования

Научные изыскания по национальной истории, инновационные подходы при изучении актуальных проблем в истории КазахстанаМеждисциплинарные исследования

Публикации на стыке нескольких научных дисциплин. Междисциплинарность является современной тенденцией научных исследований


«ШЕЖІРЕ-И-ТАРАКИМЕ» ШЫҒАРМАСЫНДАҒЫ АУЫЗША ТАРИХ ДӘСТҮРІ: ДЕРЕКТЕМЕЛІК ТАЛДАУ ЖӘНЕ ТӘПСІРЛЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Электронный журнал «e-history.kz» № 2(30), 2022
Кіріспе Бүгінде Орта Азия мен Қазақстанның ертедегі тарихының негізгі дереккөздеріне айналған ортағасырлық авторлардың еңбектерінің көпшілігі академиялық зерттеу тұрғысында толық ғылыми бағасын алмаған мәселелердің бірі болып саналады. Осыған…
775 0
КЕҢЕСТІК БИЛІКТІҢ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ МЕШІТТЕРГЕ ҚАРСЫ САЯСАТЫ (1918-1953 жж.)
Электронный журнал «e-history.kz» № 2(30), 2022
Кіріспе. Қоғамдағы рухани және саяси жағдайды айқындауда дін мен дінге халықтың көзқарасын қарастыру маңызды орын алады. Дін адамның дүниетанымы мен өмірлік ұстанымын, құндылықтық бағдарын қалыптастыратындықтан дінге қатысты саясат тарихи кез…
792 0
АКАДЕМИК МАНАШ ҚОЗЫБАЕВ ЖӘНЕ ЭТНОС ТАРИХЫНЫҢ ГЕНЕЗИСТІК МӘСЕЛЕЛЕРІ
Электронный журнал «e-history.kz» № 2(30), 2022
Кіріспе. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің әр түрлі деңгейде сөйлеген сөздерінде, осы кезге дейін жариялаған кітаптарында тәуелсіз Қазақстанның өмір шындығына сай жаңа тарихын жазуға және сол арқылы халқымыздың жаңа тарихи санасын қал…
806 0